انگلیسی مثل آب خوردن

بیست ویک لغت انگلیسی برای توصیف چیزهای بد و افتضاح
.
در انگلیسی چند تا صفت/لغت داریم که برای توصیف چیزی ناجور و بد و افتضاح، خیلی استفاده میشوند و خیلی هم به درد بخور اند که یاد بگیرید. اگر هم بلدین که مرور میشه براتون.
در نوشتار عامیانه و رسمی هم میتونید ازشون استفاده کنید.
.
Bad
بد
.
Worst
بدترین
.
Unpleasant
ناخوشایند
.
Terrible
وحشتناک/ افتضاح
.
Horrible
وحشتناک/ افتضاح
.
Awful
مهیب/ بد/ ناجور
.
Worthless
بی ارزش
.
Dreadful
وحشتناک ،بد
.
Disagreeable
نامطبوع ،ناسازگار
ناگوار،مغاير،ناپسند
.
Unwelcome
ناخوش آيند،ناخواسته
.
Unfortunate
بدبخت ،مايه تاسف
.
Unfavorable
نامساعد،مخالف ،زشت
بد قيافه ،نامطلوب
.
Distressing
غم افزا،پريشانى آور
.
Useless
بی‌فایده/ بی‌استفاده
.
Disgusting
حال به هم زن
.
Loathsome
نفرت انگيز،زننده ،دافع
بى رغبت کننده
.
Hideous
زشت ،زننده ،شنيع ،وقيح
سهمگين ،ترسناک ،مخوف
.
Horrific
مخوف ،مهيب ،سهمگين
زشت ،ناگوار
.
Horrifying
مخوف ،مهيب ،سهمگين
زشت ،ناگوار
.
Frightful
وحشتناک
.
Nauseous
تهوع آور