انگلیسی مثل آب خوردن

پرکاربردترین لغتهای انگلیسی در بیان ویژگی افراد
.
abusive 
سوء استفاده کننده/ توهین آمیز
.
active
فعال
.
adventurous
ماجراجو
.
affectionate
مهربان
.
aggressive
خشونت آمیز/ پرخاشگر
.
ambitious
بلند پرواز
.
annoying
آزار دهنده/ مزاحم
.
anxious
دلواپس
.
artistic
هنرمندانه
.
bossy
متمایل به ریاست مابی
.
brave
شجاع
.
calm
آرام
.
cautious
محتاط
.
charming
جذاب/ دلربا
.
cheerful
خوش/بشاش ،خوش روى
.
compulsive
اجباری/ وسواسی
.
confident
مطمئن
.
conservative
محافظه کار
.
courageous
دلير،باجرات
.
coward
ترسو
.
creative
خلاق
.
cruel
ظالمانه
.
cynical
بدبین
.
decisive
قاطع
.
determined
مصمم
.
direct
رک و روراست
.
domineering
سلطه گر
.
easygoing
آسان گیر
.
emotional
عاطفی
.
enthusiastic
مشتاق/ علاقمند