انگلیسی مثل آب خوردن

پرکاربردترین عبارتهای مورد نیاز در مکالمه تلفنی عامیانه

.
Who’s calling please?
شما؟ / چه کسی زنگ زده؟
.
Who’s speaking?
کی داره صحبت میکنه؟/ شما؟
.
Who is it?
این کیه؟/ شما؟
.
Whom am I speaking to?
با چه فردی دارم صحبت میکنم؟
.
Hold on a minute
یه دقیقه صبر کنید
.
Just a minute
یه لحظه/ یه دقیقه
.
hold on
منتظر باشید
.
hang on
منتظر باش/ صبر کن
.
Wait a moment please
یک لحظه صبر کنید لطفا"
.
Sorry, Mori is not here
متاسفم موری اینجا نیست
.
Mori is out at the moment
موری الان بیرون است
.
Sorry, I didn’t catch that
ببخشید نگرفتم/ متوجه نشدم
.
Say that again please?
دوباره بگید لطفا"
.
I can’t hear you very well
من صدای شما رو خیلی خوب نمیشنوم
.
Sorry, this line is quite bad
ببخشید این خط خرابه
.
I’ll ask him to ring you when he gets back
وقتی برگشت ازش میخوام که به شما زنگ بزنه
.
Could you tell Mori that I called please?
میشه به موری بگید که من زنگ زدم لطفا"
.
I’ll let Mori know that you rang
به موری میگم که شما زنگ زدی