انگلیسی مثل آب خوردن

پرکاربردترین لغتهای مورد نیاز در کار و شغلA full-time job
یک شغل تمام وقت
.
A part-time job
یک شغل نیمه وقت
.
A regular job
کار عادی/ معمولی/ نرمال
.
Application
تقاضای کار
.
Application form
فرم تقاضای کار
.
Apply
اقدام برای کار
.
Apprentice
کار آموزی کردن
.
Trainee
کار آموز/ شاگرد
.
Apprenticeship
دوره کار آموزی
.
Benefit
منفعت/ مزیت
.
Boss
رییس
.
Career
حرفه
.
Employee
کارمند
.
Employer
کارفرما
.
Fire
اخراج کردن/ اخراج
.
Full-time
تمام وقت
.
Interview
مصاحبه
.
Job
کار/ شغل
.
Layoff
اخراج/ تعدیل
.
Manager
مدیر
.
Minimum wage
کمترین میزان حقوق ساعتی
.
Occupation
اشتغال
.
Part-time
نیمه وقت
.
Pay slip
فیش حقوقی
.
Profession
تخصص
.
Promotion
ترفیع رتبه
.
Raise
ترقی کردن/ ترفیع
.
Reference
مرجع
.
Salary
حقوق ماهانه
.
Sick leave
مرخصی استعلاجی
.
Skilled worker
کارگر/نیروی ماهر
.
To apply for a job
اقدام کردن برای یک شغل
.
To work in shifts
کار کردن به صورت شیفتی
.
To work overtime
اضافه کاری کردن
.
Trade
تجارت/ داد و ستد
.
Training
دوره آموزشی
.
Training course
درس آموزشی
.
Unemployment
بیکار
.
Vacancy
موقعیت شغلی خالی
.
Vacation
تعطیلات
.
Wage cut
کاهش دستمزد
.
Worker
کارگر
.
Assessment
ارزیابی
.
Background
پیش زمینه تحصیلاتی
.
Bonus
پاداش / مزایای اضافی
.
Curriculum vitae
رزومه آکادمیک
.
Dismiss
اخراج
.
Employee
کارمند
.
Employer
کارفرما
.
Fringe benefits
پاداش و مزایا
.
Hire
استخدام کردن
.
Make redundant
تعدیل کردن
.
Maternity leave
مرخصی زایمان
.
Notice
تذکر/ اخطار کتبی
.
Personnel
پرسنل
.
Promotion
ترفیع/ پیشرفت در کار
.
Recruit
نیرو گیری
.
Resign
استعفا
.
Retire
بازنشسته
.
Staff
کارکنان
.
Strength
نقطه قوت
.
Strike
اعتصاب کاری
.
Unemployment benefits
مزایای بازنشستگی
.
Weakness
نقطه ضعف