انگلیسی مثل آب خوردن

60 مورد از پرکاربردترین لغتهای انگلیسی در حوزه آکادمیک
.
در معنی فارسی پرکاربردترین معنی لحاظ شده است و ممکن است لغتها معنی های دیگری هم داشته باشند.
.
Analysis
تحلیل کردن
.
Approach
روش، رویکرد
.
Area
منطقه، حوزه
.
Assessment
ارزیابی
.
Assume
فرض کردن
.
Authority
اختیار داشتن
.
Available
در دسترس بودن
.
Benefit
بهره بردن/ منفعت
.
Concept
مفهوم،راه کار،تدبير،روش اجراى يک چيز،چکيده
.
Consistent
استوار
.
Constitutional
قانونى ،مطابق قانون اساسى
.
Context
سابقه ،زمينه ،مفاد،مفهوم ،متن
.
Contract
قرارداد کاری
.
Create
به وجود آوردن
.
Data
داده ها
.
Definition
تعریف
.
Derived
مشتق شده
.
Distribution
توزیع
.
Economic
اقتصادی
.
Environment
محیط
.
Established
منتشر شده
.
Estimate
تخمین زدن
.
Evidence
مدرک
.
Export
صادرات
.
Factor
عامل
.
Financial
مالی
.
Formula
فرمول
.
Function
عملکرد
.
Identified
شناخته شده
.
Income
درآمد
.
Indicate
نشان دادن
.
Individual
فردی
.
Interpretation
تفسیر
.
Involved
دست اندرکار/ در گیر شده
.
Issue
مساله
.
Labor
کار،کوشش کردن
.
Legal
قانونی
.
Legislation
قانون،وضع قانون
.
Major
اصلی، رشته
.
Method
روش
.
Occur
رخ دادن
.
 Percent
در صد
.
Period
دوره زمانی
.
Policy
سیاست
.
Principle
اصل
.
Procedure
روش
.
Process
فرآیند
.
Require
مورد نیاز
.
Research
تحقيق كردن
.
Response
پاسخ
.
Role
نقش
.
Section
بخش
.
Sector
بخش،منطقه عمل
.
Significant
قابل توجه
.
Similar
شبیه
.
Source
منبع
.
Specific
خاص
.
Structure
ساختار
.
Theory
نظریه
.
Variable
متغیر