انگلیسی مثل آب خوردن

قیدهای مکان در انگلیسی Adverbs of Place in English
.
About
حدود
.
Above
بالای
.
Abroad
خارج از کشور
.
Anywhere
هر جا
.
Away
دور
.
Back
پشت
.
Backward
در پشت
.
Behind
عقب
.
Below
زیر
.
Down
پایین
.
Downstairs
طبقه پایینی
.
East
به سمت/ به سوی
.
Elsewhere
هرکجا غیر از اینجا
.
Far
دور
.
Here
اینجا
.
In
داخل/ توی
.
Indoors
در داخل ساختمان
.
Inside
درون
.
Near
نزدیک
.
Nearby
در این نزدیکی
.
Off
دور از
.
On
رویِ
.
Out
بیرونِ
.
Outside
فضای خارج
.
Over
روی/ بالای
.
There
آنجا
.
Under
زیرِ
.
Up
بالا
.
Upstairs
طبقه بالا
.
Where
جایی که