انگلیسی مثل آب خوردن

کلمات مربوط به حسهای پنجگانه در انگلیسی همراه با تلفظ
Five senses related words in English
.
Blurry
تار
.
Dim
کم نور
.
Shadowy
سایه دار
.
Vivid
روشن و واضح
.
Pale
رنگ پریده
.
Pastel
پر رنگ
.
Drab
یکنواخت و خسته کننده
.
Speckled
خال دار
.
Mottled
لکه لکه
.
Discolored
بی رنگ
.
Glowing
درخشان
.
Flickering
لرزان
.
Sparkling
جرقه زننده
.
Glittering
تابشی
.
Damp
رطوبت
.
Moist
مرطوب
.
Gummy
چسبنده
.
Gooey
چسبناک
.
Silky
ابریشمی
.
Slimy
لزج
.
Fluffy
کرکی
.
Spongy
اسفنجی
.
Aromatic
معطر/ خوشبو
.
Fragrant
معطر/ خوشبو
.
Scent
رایحه/ بو/ بو کشیدن
.
Smelly
بو دار/بد بو
.
Stinky
خیلی بد بو
.
Odor
عطر و بو
.
Stench
دود يا بوى قوى ،بوى زننده
.
Mouthwatering
لذیذ/ دهان آب انداز
.
Bland
ملايم ،شيرين و مطلوب
.
Tasteless
بی مزه
.
Unappetizing
اشتها کور کن/ بد مزه
.
Unpalatable
ناخوشایند
.
Overpowering
مقاومت ناپذير/مسحور
.
Rancid
ترشيده ،بو گرفته/فاسد
.
Rotten
پوسيده/فاسد
.
Spoiled
خراب شده
.
Stale
بیات شده/ کهنه
.
Boom
انفجاز/ جهش
.
Bang
انفجار/ صدای انفجار
.
Pop
صدای پاپ/ ترکیدن
.
Crash
سقوط کردن/ از کار افتادن
.
Thump
صدای ضربه
.
Thud
،تپ تپ
.
Gurgle
غرغره کردن/جوشيدن
.
Splash
چلپ چلوپ
.
Buzz
وزوز
.
Hum
زمزمه کردن
.
Whirr
غژغژ کردن
.
Tick
تیک
.
Clang
صدای جرنگ جرنگ/ صدای فلز
.
Hiss
صدای خش خش/ هیس
.
Swish
صدای فش فش کردن
.
Swoosh
صدای خش خش کردن
.
Whoosh
صدای صفیر/ زوزه در هوا
.