انگلیسی مثل آب خوردن

موزیکی فوق العاده همراه با متن و ترجمه  از برایان آدامز به نام منو ببخش
Bryan Admas ,Please forgive me

Please forgive me By: Bryan Adams
موزیکی فوق العاده زیبا از برایان آدامز
به نام : لطفا" منو ببخش
.
It still feels like our first night together
هنوز (بعد از این همه مدت)
احساس می کنم
که این اولین شبی ـه که با هم هستیم
.
Feels like the first kiss
احساس می کنم که
اولین باری ست که می بوسمت
.
and It's gettin' better baby  
و (هر روز و هر روز)
این احساس بهتر میشه عزیزم
.
No one can better this
هیچ کس بهتر از تو نمیتونه باشه
.
I'm still hold on
and you're still the one
هنوز به پات موندم
و هنوز تو تنها عشق منی
.
The first time our eyes met
it's the same feelin' I get
احساسی که الان دارم درست مثل
اولین باریه که
چشمم به چشمات افتاد
.
Only feels much stronger
and I wanna love ya longer
تنها فرقی که کرده اینه که احساسم
بهت قوی تر شده و میخوام
همیشه و بیشتر عاشقت باشم
.
You still turn the fire on
تو هنوز آتش درونم
رو شعله ور می کنی
.
So If you're feelin' lonely.. don't
پس اگه احساس تنهایی می کنی. . .نکن
.
You're the only one
I'd ever want
تو تنها کسی هستی که
همیشه می خواستم
.
I only wanna make it good
می خوام همه چیز خوب باشه
.
So if I love ya a little
more than I should
پس میخوام کمی بیشتر از اینکه
می تونم دوست داشته باشم
.
Please forgive me
I know not what I do
خواهش میکنم منو ببخش،
نمی دونم چیکار کنم
.
Please forgive me
I can't stop lovin' you
خواهش می کنم منو ببخش،
نمیتونم عاشقت نباشم
.
Don't deny me
دست رد به سینه من نزن
.
This pain I'm going through
این دردی که توش گرفتار شدم
.
Please forgive me
If I need ya like I do
منو ببخش
اگه اینقدر بهت احتیاج دارم
.
Please believe me
خواهش می کنم باورم کن
.
Every word I say is true
هر چیز که میگم حقیقت داره
.
Please forgive me
I can't stop loving you
خواهش می کنم منو ببخش،
نمیتونم عاشقت نباشم
.
Still feels like our
best times are together
هنوز مثل بهترین
وقتهایی که با هم بودیم
.
Feels like the first touch
درست مثل اولین نوازشت
.
We're still gettin'
closer baby
ما (هر روز و هر روز) داریم
به هم نزدیکتر میشیم، عزیزم
.
Can't get close enough
I'm still holdin' on
نمی تونم بیش از این بهت نزدیکتر بشم،
من هنوز منتظرم
.
You're still number one
تو هنوز برای من تکی
.
I remember the smell of your skin
هنوز بوی تنت به مشامم می خوره
.
I remember everything
همه چیز رو به خاطر میارم
.
I remember all your moves
تمام حرکاتت رو به یاد میارم
.
I remember you, Yeah
تو رو به خاطر میارم، آره
.
I remember the nights
ya know I still do
اون شبها رو به خاطر میارم،
می دونی که به یاد میارم
.
So If you're feelin' lonely.. don't
پس اگه احساس تنهایی می کنی. . .نکن
.
You're the only one
I'd ever want
تو تنها کسی هستی
که همیشه می خواستم
.
I only wanna make it good
می خوام همه چیز خوب باشه
.
So if I love ya a little
more than I should
اینطوره اگه میخوام کمی بیشتر از اینکه
می تونم دوستت داشته باشم
.
Please forgive me
I know not what I do
خواهش میکنم منو ببخش،
نمی دونم چیکار کنم
.
Please forgive me
I can't stop lovin' you
خواهش می کنم منو ببخش،
نمیتونم عاشقت نباشم
.
Don't deny me
دست رد به سینه من نزن
.
This pain I'm going through
این دردی که توش گرفتار شدم
.
Please forgive me
If I need ya like I do
منو ببخش
اگه اینقدر بهت احتیاج دارم
.
Please believe me
خواهش می کنم باورم کن
.
Every word I say is true
هر چیز که میگم حقیقت داره
.
Please forgive me
I can't stop loving you
خواهش می کنم منو ببخش،
نمیتونم عاشقت نباشم
.
One thing I'm sure of
فقط از یک چیز مطمئنم
.
Is the way we make love
و اون عشقیه که بین ما وجود داره
.
And the one thing I depend on
و به یک چیز وابسته ام
.
Is for us to stay strong
و اون اینه که باید قوی باشیم
.
With every word and
every breath I'm prayin'
با هر نفسی که می کشم
و کلمه ای که می گم،
همراه با اون دعا می کنم
.
That's why I'm sayin'...
به خاطر اینه که دارم میگم. . .
.
Please forgive me
I know not what I do
خواهش میکنم منو ببخش،
نمی دونم چیکار کنم
.
Please forgive me
I can't stop loving you
خواهش می کنم منو ببخش،
نمیتونم عاشقت نباشم
.
Don't deny me
دست رد به سینه من نزن
.
This pain I'm going through
این دردی که توش گرفتار شدم
.
Please forgive me
If I need ya like I do
منو ببخش
اگه اینقدر بهت احتیاج دارم
.
Babe, Every word I say is true
عزیزم، هر چیز که میگم حقیقت داره
.
Please forgive me
If I can't stop loving you
خواهش می کنم منو ببخش،
اگه نمیتونم عاشقت نباشم
.
forgive me
I Don’t know what I do
منو ببخش،
نمیدونم چه کار کنم
.
Please forgive me
If I can't stop loving you
خواهش می کنم منو ببخش،
اگه نمیتونم عاشقت نباشم
.
I can't
stop loving you
نمیتونم عاشقت نباشم
.