انگلیسی مثل آب خوردن

نگاهی به پرکاردترین زمان فعلها در انگلیسی English tense

.
Present simple حال ساده
شکل ساده فعل(مصدر بدونTo)+ فاعل
I go.
من می‌روم
.
**
حال استمراری Present continuous
شكل ing فعل اصلی am/is/are+ + فاعل
I am going.
من دارم می‌روم.
You are going.
تو داری می‌روی.
**
Past simple گذشته ساده
شکل گذشته فعل+فاعل
I went.
من رفتم.
**
Past continuousگذشته استمراری
فعل با ing + was/were + فاعل
I was going.            You were going.  
تو داشتی می‌رفتی.            من داشتم می‌رفتم.
**
حال کامل/ماضی نقلیPresent Perfect Tense
اسم مفعول (قسمت سوم فعل اصلي) + have/has + فاعل
I have gone            . He has gone.
او رفته است.            من رفته ام.
**
حال کامل استمراری: ماضی نقلی استمراری
Present Perfect Continuous
فعل با Ing  have/has + been +  + فاعل
I have been going.
من داشته(ام) می‌رفته ام.
I have living here since 1980.
من از 1980 اینجا زندگی می‌کرده ام. (هنوز هم  دارم زندگی می‌کنم)
عملی که در گذشته ادامه داشته و هنوز هم ادامه دارد.
**
Past perfect simpleماضی بعید
اسم مفعول (قسمت سوم فعل) +had +فاعل
I had gone.
من رفته بودم.
When I saw him I noticed that he had had a haircut.
وقتی که من او را دیدم متوجه شدم که موهایش را کوتاه کرده بود(است).
بیان کاری که در گذشته قبل از اتفاق گذشته دیگری انجام گرفته است
**
گذشته کامل استمراری
Past perfect continuous
فعل با+ ing +been +had فاعل
I had been going.
من داشتم می‌رفته ام.
He had been living in Tehran for 10 years before he died.
او قبل از اینکه بمیرد، ده سال در تهران (داشته) زندگی می‌کرده است.
**
آینده ساده Future simple
مصدر بدون to + will+فاعل
I will go.
من خواهم رفت.
I will be there tomorrow.
من فردا آنجا خواهم بود.
**
آینده استمراریFuture continuous
فعل با ing Will+be+ + فاعل
I will be going there.
من  به آنجا خواهم رفت.
I will be waiting there.
من آنجا منتظر خواهم بود.
کاری که در زمان معینی در آینده در حال ادامه است
**
آینده کامل Future perfect simple
اسم مفعول (حالت سوم)فعلWill+have+ + فاعل
When you return, I will have done my work.
وقتی که تو خواهی برگشت من کارم را تمام کرده ام.
(وقتی تو برگردی من کارم تمام شده است.)
كاری که قبل از کار دیگری در آینده تمام و کامل شده است
**
Future perfect continuous
آینده کامل استمراری
فعل با ing Will+have+been+ + فاعل
Next year I will have been working in that company for 10 years.
سال بعد من درآن شرکت به مدت ده سال کار خواهم کرد.
معادل این زمان در زبان فارسی وجود ندارد، این زمان برای کاری است که تا زمان معینی در آینده انجام خواهد گرفت و کامل خواهد شد یا فبل از زمانی در آینده تمام خواهد شد؛ و مدتی هم ادامه خواهد داشت.
**