انگلیسی مثل آب خوردن

پرکاربردترین لغت ها  با پیشوند های منفی ساز در انگلیسی

.
legal ≠ illegal
قانونی ≠ غیر قانونی
.
legible ≠ illegible
خوانا ≠ ناخوانا
.
literate ≠ illiterate
باسواد ≠ بیسواد
.
logical ≠ illogical
منطقی ≠ غیر منطقی
.
legitimate ≠ illegitimate
حلال ، مشروع ≠ حرام، نامشروع
.
liberal ≠ illiberal
آزادیخواه ≠ مخالف اصول آزادی
.
mobile ≠ immobile
سیار و متحرک ≠ ثابت و بیحرکت
.
moral ≠ immoral
اخلاقی ≠ غیر اخلاقی
.
perfect ≠ imperfect
کامل و بی عیب ≠ ناقص و ناتمام
.
possible ≠ impossible
ممکن ≠ محال، ناممکن
.
mortal ≠ immortal
فانی ≠ ابدی و جاویدان
.
proper ≠ improper
شایسته و بجا ≠ نامناسب و بیجا
.
accurate ≠ inaccurate
دقیق و صحیح ≠ غلط و نادرست
.
eligible ≠ ineligible
واجد شرایط برای کاری ≠ عدم واجد شرایط بودن
.
organic ≠ inorganic
آلی (ارگانیک) ≠ غیر آلی( غیر ارگانیک)
.
sane ≠ insane
عاقل و دارای عقل سلیم ≠ مجنون و دیوانه
.
active ≠ inactive
فعال ≠ غیر فعال
.
audible ≠ inaudible
رسا و قابل شنیدن ≠ غیر قابل شنیدن
.
auspicious ≠ inauspicious
فرخنده و مبارک ≠ نحس و شوم
.
rational ≠ irrational
عقلانی و معقول ≠ غیر منطقی و نامعقول
.
regular ≠ irregular
باقاعده و منظم ≠ بی قاعده و نامنظم
.
relevant ≠ irrelevant
مربوط ≠ نامربوط
.
religious ≠ irreligious
مذهبی ≠ غیر مذهبی
.
resistible ≠ irresistible
قابل مقاومت ≠ غیر قابل مقاومت
.
responsible ≠ irresponsible
مسئول و وظیفه شناس ≠ غیر مسئول
.