انگلیسی مثل آب خوردن

پركاربردترین عبارتها و جمله ها در انگلیسی درس 04

I'm not busy
سرم شلوغ نيست
.
I'm not married
من ازدواج نکرده ام
.
I'm not ready yet
من هنوز آماده نشده ام
.
I'm not sure
مطمئن نیستم
.
I'm sorry, we're sold out
متاسفم، ما (آن محصول را) تمام كرده ايم
.
I'm thirsty
من تشنه ام
.
I'm very busy I don't have time now
من خیلی سرم شلوغ است  من اکنون وقت ندارم
.
Is Mr Smith an American?
آیا آقای اسمیت یک آمریکایی است؟ / اسميت امريكاييه؟
.
Is that enough?
آيا كافي است؟/ بَسّه؟
.
It's longer than 2 miles
بیش از 2 مایل است
.
I've been here for two days
من به مدت دو روز در اینجا بوده ام
.
I've heard Texas is a beautiful place
من شنیده ام تگزاس مکان زیبايي است
.
I've never seen that before
من هرگز آن را نديده بودم
.
Just a little
فقط یک کمی
.
Just a moment
فقط یک لحظه
.
Let me check
اجازه بدهید چك كنم/بذار چك كنم
.
Let me think about it
اجازه دهید من در مورد آن فکر کنم
.
Let's go have a look
برویم و نگاهي بيندازيم
.
Let's practice English
بیا انگلیسی تمرین كنيم
.
May I speak to Mrs Smith please?
ممکن است من با خانم اسمیت صحبت كنم لطفا؟
.
More than that
بیش از آن