انگلیسی مثل آب خوردن

پركاربردترین عبارتها و جمله ها در انگلیسی درس 05

Never mind
بیخیال / اهميتي ندارد
.
Next time
دفعه بعد
.
No, thank you
نه متشکرم
.
Nonsense
بی معنی است/ چرت و پرت
.
Not recently
نه به تازگی
.
Not yet
تا به حال نه
.
Nothing else
چيز ديگه ايي نه
.
Of course
البته
.
Okay
باشه / اوكِي
.
Please fill out this form
لطفا این فرم را پر کنيد
.
Please take me to this address
لطفا مرا به اين آدرس ببريد
.
Please write it down
لطفا بنویسیدش
.
Really?
واقعا؟
.
Right here
درست همین جا
.
Right there
درست همانجا
.
See you later
بعدا می بینمت
.
See you tomorrow
فردا می بینمت
.
See you tonight
امشب میبینمت
.
She's pretty
او زيباست
.
Sorry to bother you
ببخشيد كه شما را به زحمت انداختم
.
Take a chance
شانست را امتحان کن