انگلیسی مثل آب خوردن

پركاربردترین عبارتها و جمله ها در انگلیسی درس 06

Take it outside
ببرش بيرون
.
Tell me
به من بگو
.
Thank you miss
سپاس خانم(دوشيزه)
.
Thank you sir
سپاس آقا
.
Thank you very much
بسيار سپاسگزارم
.
Thank you
سپاسگزارم
.
Thanks for everything
سپاس برای همه چیز
.
Thanks for your help
سپاس از کمک شما
.
That looks great
عالي به نظر ميرسه
.
That smells bad
بوي بدي مي دهد
.
That's alright
اشکالی ندارد
.
That's enough
كافي است
.
That's fine
خوبه/ خوب است
.
That's it
خودشه
.
That's not fair
منصفانه نیست
.
That's not right
درست نيست
.
That's right
درست است