انگلیسی مثل آب خوردن

پركاربردترین عبارتها و جمله ها در انگلیسی درس 07

That's too bad
خیلی بد است
.
That's too many
خيلي زياد است
.
That's too much
بیش از حد است:  معمولا براي قابل شمارش ها
.
The book is under the table
کتاب زیر میز است
.
They'll be right back
آنها بازخواهند گشت
.
They're the same
يكي هستند / يكي اند
.
They're very busy
آنها سرشان بسیار شلوغ است
.
This doesn't work
اين کار نمی کند
.
This is very difficult
این بسیار دشوار است
.
This is very important
این بسیار مهم است
.
Try it
امتحانش كن
.
Very good, thanks
بسیار خوب، سپاس
.
We like it very much
ما آن را خیلی دوست داريم
.
Would you take the message please?
آیا ممكن است پیام را پاسخ دهي لطفا؟
.
Yes, really
بله، واقعا
.
Your things are all here
همه چیز شما اینجا هستند
.
You're beautiful
تو زیبایی
.
You're very nice
شما بسیار بامحبت هستید
.
You're very smart
شما بسیار باهوش هستید