انگلیسی مثل آب خوردن

پركاربردترین عبارتها و جمله ها در انگلیسی درس 09

Is it possible?
آیا ممکن است؟
.
Is it ready?
آماده ای؟
.
It costs 20 dollars per hour.
بيست دلار در هر ساعت هزينه دارد
.
It hurts here.
اینجام درد می کند.
.
It will arrive shortly.
به زودي ميرسد.
.
It's far from here.
از اينجا دور است.
.
It's going to be hot today.
امروز روز گرمي خواهد بود.
.
It's north of here.
آن محل شمال اينجاست.
.
It's over there.
آن محل آنجاست.
.
It's raining.
هوا بارانی است./ دارد باران ميبارد.
.
It's too late.
خیلی دیر است.
.
It's very important.
بسیار مهم است.
.
The roads are slippery.
جاده ها لغزنده اند.
.
What will the weather be like tomorrow?
فردا هوا چطور خواهد بود؟
.
What's the room rate?
نرخ اتاق چقدر است؟
.
Are you busy?
آیا شما مشغول هستيد؟/ سر شما شلوغ است؟
.
Can we have some more bread please?
ميشه كمي نان بدهيد؟/ ميشه كمي نان داشته باشيم؟
.
Do you have any money?
هيچ پولي داري؟
.
For how many nights?
برای چند شب؟