انگلیسی مثل آب خوردن

پركاربردترین عبارتها و جمله ها در انگلیسی درس 10

How long will you be staying?
چه مدت ميخواهيد اقامت داشته باشيد؟
.
I need a doctor.
من به يك دكتر نياز دارم.
.
I'd like a map of the city.
من يك نقشه از شهر ميخواهم.
.
I'd like a non-smoking room.
من يك اتاق غیر سیگاری ميخواهم.
.
I'd like a room with two beds please.
من يك اتاق با دو تخت ميخواهم.
.
I'd like a room.
من يك اتاق ميخواهم.
.
Is there a nightclub in town?
آیا یک باشگاه شبانه در شهر وجود دارد؟
.
Is there a restaurant in the hotel?
آیا یک رستوران در هتل وجود دارد؟
.
Is there a store near here?
آیا یک فروشگاه در نزدیکی در اینجا وجود دارد؟
.
Sorry, we don't have any vacancies.
با عرض پوزش، ما هیچ جای خالی نداريم.
.
Take me to the Marriott Hotel.
مرا به هتل ماریوت ببريد.
.
What time is check out?
زمان خروج از هتل چه ساعتي است؟
.
What's the charge per night? (Hotel)
هزينه هر شب چه قدر است؟ (هتل)
.
Where is the airport?
فرودگاه کجاست؟
.
Where's the mail box?
صندوق پستي کجاست؟