انگلیسی مثل آب خوردن

پركاربردترین عبارتها و جمله ها در انگلیسی درس 11

A one way ticket
يك بلیط یک طرفه
.
A round trip ticket
يك بلیط رفت و برگشت
.
About 300 kilometers
حدود 300 کیلومتر
.
Are you going to help her?
آیا قصد داري بهش کمک كني؟
.
At what time?
در چه زمانی؟
.
Can I make an appointment for next Wednesday?
آیا من می توانم یک قرار ملاقات برای چهارشنبه آینده بگذارم؟
.
Can you repeat that please?
ميشه تکرار کنيد لطفا؟
.
Do you have enough money?
آیا شما به اندازه کافی پول داريد؟
.
Do you know how to cook?
ميدوني چطور بايد آشپزي كرد؟
.
Do you know what this says?
آيا می دوني اين چي میگه؟
.
Do you want me to come and pick you up?
آيا ميخواي بيايم دنبالت و سوارت كنم؟
.
Does this road go to New York?
آیا این جاده به نیویورک ميره؟
.
Follow me.
مرا دنبال کنید/ دنبالم بياييد.
.
From here to there.
از اینجا به آنجا
.
Go straight ahead.
مستقیم برو.
.
Have you arrived?
آیا رسيده ايي؟
.
Have you been to Boston?
آیا شما در بوستون بوده ايد؟
.
How do I get there?
چطور به آنجا بروم؟/ خودم را به آنجا برسانم؟
.
How do I get to Daniel Street?
چگونه می توانم خیابان دانیل بروم/برسم؟
.
How do I get to the American Embassy?
چگونه می توانم به سفارت آمریکا بروم؟