انگلیسی مثل آب خوردن

پركاربردترین عبارتها و جمله ها در انگلیسی درس 12

How long does it take by car?
با ماشین چه مدت طول میکشد؟
.
How long does it take to get to Georgia?
چه مدت طول می کشد تا به جرجيا برسم؟
.
How long is the flight?
پرواز چقدر زمان ميبرد؟/ چقدر طول ميكشد؟
.
How was the movie?
فیلم چگونه بود؟
.
I have a question I want to ask you
)I want to ask you a question(
يك سوال دارم كه ميخواهم از شما بپرسم
.
I wish I had one
اي كاش من هم يكي داشتم
.
I'd like to make a phone call
ميخواهم يك تماس تلفني داشته باشم
.
I'd like to make a reservation
ميخواهم يك رزرو كنم/ داشته باشم
.
I'll take that one also
همچنين آن يكي را هم ميخواهم
آن يكي را هم برميدارم
.
I'm coming right now
همين الان دارم مي آيم
.
I'm going home in four days
در چهار روز آينده به خانه ميآيم/ميروم
.
I'm leaving Tomorrow
من دارم فردا می روم
.
I'm looking for the post office
من به دنبال اداره پست ميگردم
.
Is this pen yours?
آیا این قلم شماست؟
.
One ticket to New York please
یک بلیط به نیویورک لطفا
.
One way or round trip?
بليت یک طرفه یا رفت و برگشت؟
.
Please speak slower
لطفا آهسته تر صحبت کنيد
.
Please take me to the airport
لطفا به من به فرودگاه را ببريد/ برسانيد
.
That way
اون راه / از آن راه
.
The plane departs at 5:30P
هواپیما ساعت پنج و نيم بعد از ظهر بلند ميشود