انگلیسی مثل آب خوردن

پركاربردترین عبارتها و جمله ها در انگلیسی درس 13

They arrived yesterday
آنها روز گذشته رسیدند

Turn around
بچرخ/ بگرد/ دور بزن

Turn left
بپيج سمت چپ

Turn right
بپيج سمت راست

What time are you going to the bus station?
شما چه وقت/كي به ايستگاه اتوبوس ميرويد؟

When did this happen?
چه وقت/كي این اتفاق افتاد؟

When did you arrive in Boston?
شما كي به بوستون وارد شديد؟

When do we arrive?
ما كي ميرسيم؟

When do we leave?
ما كي ميرويم/ اينجا را ترك ميكنيم؟

When does he arrive?
او كي ميرسد؟

When does it arrive?
آن(شيء) چه وقت/كي ميرسد؟

When does the bank open?
بانك كي/ چه موقعي باز ميشود؟

When does the bus leave?
اتوبوس چه موقع اينجا را ترك ميكند؟

Where can I mail this?
كجا ميتوانم اين را پست كنم؟

Where is she from?
او كجايي است؟/ اهل كجاست؟

Where is the bathroom?
دستشویی کجاست؟

Why not?
چرا که نه؟ / چرا نه؟

Will you remind me?
آیا شما به یاد من خواهيد آورد؟/ آيا يادم مياندازي؟