انگلیسی مثل آب خوردن

پركاربردترین عبارتها و جمله ها در انگلیسی درس 16

Across from the post office
روبروي دفتر پست

At 3 o'clock
در ساعت 3

Be quiet
ساکت باش

Can you recommend a good restaurant?
آیا می تواني یک رستوران خوب پیشنهاد کنید؟

He studies at Boston University
او در دانشگاه بوستون درس ميخواند

Here it is
ایناهاش/ بفرماييد

Here you are
بفرمایید

He's in the kitchen
او در آشپزخانه است

How far is it to Chicago?
چقدر راه است به شیکاگو؟ / شيكاگو چقدر دور است؟

How far is it?
چقدر راه است؟/ چقدر دور است؟

How many miles is it to Pennsylvania?
تا پنسیلوانیا چند مایل است ؟

I like to watch TV
دوست دارم تلویزیون تماشا كنم

I was going to the library
داشتم ميرفتم كتابخانه

I was in the library
من در کتابخانه بودم

I'd like a single room
من یک اتاق یک نفره/تخته می خواهم

It's delicious!
خوشمزه است