انگلیسی مثل آب خوردن

پركاربردترین عبارتها و جمله ها در انگلیسی درس 17

It's half past 11
ساعت يازده و نيم است
نيم ساعت از 11 گذشته است

It's less than 5 dollars
کمتر از 5 دلار است
آن(اشاره به چيزي) كمتر از 5 دلار است

It's more than 5 dollars
بیشتر از 5 دلار است
آن(اشاره به چيزي) بيشتر از 5 دلار است


It's near the Supermarket
در نزدیکی سوپرمارکت است

It's not suppose to rain today
به نظر نميرسد كه امروز باران ببارد

It's ok
مشکلی نیست/ اوكي است

It's on 7th street
در خیابان هفتم است

It's really hot
واقعا گرم است/ خيلي داغه

It's suppose to rain tomorrow
به نظر ميرسد كه فردا باران ببارد

Let's go
برویم

Maybe
شاید

More than 200 miles
بیش از 200 مایل

My house is close to the bank
خانه من نزدیک به بانک است

Near the bank
نزدیک بانک