انگلیسی مثل آب خوردن

پركاربردترین عبارتها و جمله ها در انگلیسی درس 18

On the left
در سمت چپ

On the right
در سمت راست

On the second floor
در طبقه دوم

Outside the hotel
در خارج از هتل

Over here
در اینجا/اشاره به همين نزديكي

Over there
در آنجا / اشاره به آن دور

The book is behind the table
کتاب، پشت میز است

The book is in front of the table
کتاب در مقابل میز/ جلوي ميز است

The book is near the table
کتاب نزدیک میز است

The book is next to the table
کتاب كنار/ بغل دست ميز است

The book is on top of the table
کتاب روي/بالای جدول است

There are some books on the table
چند کتاب روی میز وجود دارد

There's a book under the table
یک کتاب زیر میز وجود دارد

We're from California
ما از کالیفرنیا هستيم/ ما كاليفرنيايي هستيم

What's the address?
آدرس چيست/كجاست؟ / آدرس را بفرماييد

Where are you going?
کجا می روی؟/ كجا ميرويد؟

Where is it?
کجاست؟

Where would you like to go?
کجا دوست داريد/ميخواهيد بروید؟

Who won?
چه کسی برنده شد؟/ كي برد؟