انگلیسی مثل آب خوردن

پركاربردترین عبارتها و جمله ها در انگلیسی درس 19

Can I see your passport please?
آیا می توانم گذرنامه شما را ببینم؟

Can I take a message?
آیا می توانم پيام را بگيرم؟

Can I try it on?
آيا ميتوانم امتحانش كنم؟ / (معمولا در مورد لباس و كفش)

Can we sit over there?
ميتونيم اونجا بنشينيم؟

Did you come with your family?
آیا شما با خانواده تان آمده ايد؟

Do you think it's possible?
فكر ميكنيد كه ممكن باشد؟

Here's my number
اين شماره من است

He's not in right now
او در حال حاضر اينجا/داخل نیست

Hi, is Mrs Smith there, please?
سلام، خانم اسمیت هستند/تشريف دارند، لطفا؟

I have three children, two girls and one boy
سه فرزند، دو دختر و یک پسر دارم

I need some tissues
نیاز به چند تا دستمال كاغذي دارم

I want to give you a gift
ميخواهم به شما يك هديه بدهم