انگلیسی مثل آب خوردن

آموزش انگلیسی روزمره درس 1 : Daily English Lesson 1


Family
خانواده
.
How many people are there in your family?
چند نفر در خانواده ی شما زندگی میکنند؟
.
There are 5 people in my family: my father, mother, brother, sister, and me.
پنج نفر در خانواده ی من هستند، پدرم، مادر، برادر، خواهر و من
.
Does your family live in a house or an apartment?
آیا خانواده ات در خانه ویلایی زندگی میکنند یا در آپارتمان؟
.
We live in a house in the countryside.
ما در حومه ی شهر در یک خانه ی ویلایی زندگی میکنیم
.
What does your father do?
پدر شما چکاره است؟
.
My father is a doctor. He works at the local hospital.
پدرم یک دکتر است. او در یک بیمارستان محلی کار میکند
.
How old is your mother?
مادر شما چند ساله است؟
.
She is 40 years old, 1 year younger than my father.
مادرم40ساله است، یک سال جوانتر از پدرم
.
Do you have any siblings? What’s his/her name?
آیا خواهر برادری داری؟ اسمش چیست؟
.
Yes, I do. I have 1 elder brother, David, and 1 younger sister, Mary.
بله، دارم. یک برادر بزرگتر دارم، دیوید، و یک خواهر کوچکتر، ماری
.
Are you the oldest among your brothers and sisters?
آیا تو در بین خواهر برادرهایت از همه بزرگتری؟
.
No, I’m not. I’m the second child in my family.
نه بزرگتر نیستم. من بچه ی دوم در خانواده ام هستم
.
What does your mother/father like?
پدر/مادرت چطور هستند؟
.
My father likes playing football and my mother likes cooking.
پدرم فوتبال بازی کردن را دوست دارد و مادرم آشپزی را دوست دارد
.
Do your parents let you stay out late?
آیا والدین ات اجازه میدهند که تا دیروقت بیرون بمانی؟
.
Of course not. They always ask me to get home before 10 pm each night.
البته که نه. آنها همیشه از من میخواهند که هرشب قبل از 10 خانه باشم
.
Do you stay with your parents?
آیا پیش پدر و مادرت اقامت داری؟
.
Right now, no, but I used to.
الان نه، اما قبلا" پیش آنها بودم
.
Does your family usually have dinner together?
آیا معمولا" خانوده ی تو با هم شام میخورند؟
.
Yes, we do. My mom always prepares delicious meals for us.
بله، ما با هم شام میخوریم، مادرم همیشه غذاهای خوشمزه برای ما آماده میکند
.
بینهایت سپاس برای حمایتها و همراهی شما
.
دوستان و همراهان
بیش از 45 درصد تخفیف در پيشنهاد ويژه
براي تهيه همه و کل مجموعه های آموزشی انگلیسی مثل آب خوردن
حتی قابل تهیه آسان برای دوستان در خارج از ایران
توضيحات بيشتر و دانلود رایگان نمونه ها و چک کردن
http://goo.gl/ohQfKN
.
همچنین در سایت تخفیفهای دیگری هم داریم
http://www.abcxyz.ir