انگلیسی مثل آب خوردن

نام پرندگان در انگليسی

Canary
قناری

Dove
کبوتر، فاخته، قمری

Condor
کرکس آمریکایی

Sparrow
گنجشک

Finch
سهره

Hawk
شاهین، قوش

Jay
زاغ کبود

Pigeon
کبوتر

Kingfisher
مرغ ماهیخوار

Crow
کلاغ

Nightingale
بلبل

Falcon
باز، قوش، شاهین

Pelican
پلیکان

Owl
جغد

Quail
بلدرچين

Goose
غاز (ماده(

Robin
سینه سرخ

Hummingbird
مرغ مگس خوار

Starling
سار

Vulture
کرکس

Swallow
پرستو، چلچله

Duck
اردک، مرغابی

Wren
چکاوک

Woodpecker
دارکوب

Quail
بلدرچین

Turkey
بوقلمون

Heron
حواصیل، ماهیخوار

Penguin
پنگوئن

Stork
لک لک

Ostrich
شترمرغ

Flamingo
فلامینگو

Swan
قو

Crane
ماهیخوار

Parrot
طوطی

Chick
جوجه

Peacock
طاووس

Rooster
خروس

Quail
بلدرچین

Hen
مرغ

Mynah
مرغ مینا