انگلیسی مثل آب خوردن

اسامي گلها در انگليسي FlowersMargarit گل مرواريد

Mallow ختمي

Marguerite داوودي-مينا

Peony گل صد توماني

Geranium شمعداني

Junquil گل نسرين

DandelioN قاصدک

Sun flower آفتابگردان

Butter cup آلاله

Sinvia آهار

Red bud ارغوان

Silk tasseled ابريشم

Bind weed پيچک

Kock comb تاج خروس

Oleander خرزهره

Gardeb balsama گل حنا

LilyL سوسن-زنبق

Lilac ياس بنفش

Pansy بنفشهءفرنگي

Tulip لاله

Snap dragon گل ميمون

Ston crop گل ناز