انگلیسی مثل آب خوردن

 

 

Cleaning Supplies  وسایل نظافت 

 

Dustpan = خاک انداز 

 

Cleanser =مایع پاک کننده 

...

Sponge =اسفنج 

 

Scrub brush = برس زمین شور

 

Dish washing liquid =مایع ظرف شویی 

 

Dish towel = دستمال ظرف خشک کن

 

Disinfectant wipes =دستمال ضد عفونی 

 

Trash bags =کیسه های زباله

 

 

Rags = کهنه (گردگیری)

 

Vacuum cleaner = جاروبرقی

...

Vacuum cleaner attachments = وسایل ضمیمه جاروبرقی

 

Vacuum cleaner bag =کیسه جارو برقی

 

Stepladder = نردبان

 

Glass cleaner = مایع شیشه پاک کن

 

Squeegee = شیشه پاک کن

 

Broom = جارو دسته بلند