انگلیسی مثل آب خوردن

 لیست 100 لغت پرکاربرد در انگلیسی

 

1- Accept -  پذيرفتن

 

2-Allow - اجازه دادن

 

3-Ask - پرسيدن

 

4-Believe - باور كردن

 

5-Borrow - قرض گرفتن

 

6-Break -  شكستن

 

7-Bring - آوردن

 

8-Buy - خريدن

 

9-Can/ Be able - توانستن

 

10-Cancel - منتفي كردن

  

11-Change - تغيير دادن

 

12-Clean - تمييز كردن

 

13-Comb - شانه كردن

 

14-Complain - شكايت كردن

 

15-Cough - سرفه كردن

 

16-Count - شمردن

 

17-Cut - بريدن

 

18-Dance - رقصيدن

 

19-Draw - كشيدن

 

20-Drink - نوشيدن

 

21-Drive - رانندگي كردن

 

22-Eat -  خوردن

 

23-Explain -  توضيح دادن

 

24-Fall - افتادن

 

25-Fill - پر كردن

 

26-Find - پيدا كردن

 

27-Finish - تمام كردن

 

28-Fit -  جا دادن

 

29-Fix - درست كردن

 

30-Fly - پرواز كردن

 

31-Forget - فراموش كردن

 

32-Give - دادن

 

33-Go - رفتن

 

34-Have - داشتن

 

35-Hear - شنيدن

 

36-Hurt - زخمي شدن

 

37-Know - دانستن

 

38-Learn - يادگرفتن

 

39-Leave - ترك كردن

 

40-Listen - گوش كردن

 

41-Live - زندگي كردن

 

42-Look - ديدن

 

43-Lose - گم كردن

 

44-Make/Do - انجام دادن

 

45-Need - احتياج داشتن

 

46-Open - بازكردن

 

47-Organise - منظم كردن

 

48-‍Close/Shut - بستن

 

49-Pay - پرداختن

 

50-Play - بازي كردن

 

51-Put - قرار دادن

 

52-Rain - باريدن

 

53-Read - خواندن

 

54-Reply - پاسخ دادن

 

55-Run - دويدن

 

56-Say - گفتن

 

57-See - ديدن

 

58-Sell - فروختن

 

59-Send - فرستادن

 

60-Sign - امضا كردن

 

61-Sing - آواز خواندن

 

62-Sit - نشستن

 

63-Sleep - خوابيدن

 

64-Smoke - سيگار كشيدن

 

65-Speak - صحبت كردن

 

66-Spell - هجي كردن

 

67-Spend - پرداختن

 

68-Stand - ايستادن

 

69-Start/Begin - شروع كردن

 

70-Study - درس خواندن

 

71-Succeed - موفق شدن

 

72- Swim - شنا كردن

 

73-Take - گرفتن

 

74-Talk - صحبت كردن

 

75-Teach - ياد دادن

 

76-Tell - گفتن

 

77-Think - فكر كردن

 

78-Translate - ترجمه كردن

 

79-Travel - سفر كردن

 

80-Try - امتحان كردن

 

81-Turn off - خاموش كردن

 

82-Turn on - روشن كردن

 

83-Type - تايپ كردن

 

84-Understand - فهميدن

 

85-Use - استفاده كردن

 

86-Wait - صبر كردن

 

87-Wake up - بيدار شدن

 

88-Want - خواستن

 

89-Watch - نگاه كردن

 

90-Work - كاركردن

 

91-Worry - نگران شدن

 

92-Write - نوشتن

 

93-Waste - هدر رفتن

 

94-Wonder - تعجب كردن

 

95-Worship - عبادت كردن

 

96-Win - برنده شدن

 

97-Wear - پوشيدن

 

98-Wash - شستن

 

100-Welcome - خوش آمد گويي

 

بسته آموزشي انگليسي مثل آب خوردن

براي بي نيازي از كلاس و استاد