انگلیسی مثل آب خوردن

واژه نامه تخصصی متون سیاسی

 

Sovereignty   حاکمیت

 

Soviet bloc   بلوک شوروی

 

Special advantages   امتیازات ویژه

 

Specialist activity   آژانس تخصصی

 

Sphere of activity   حوزه عملکرد

 

State   دولت ؛ کشور

 

Stationed   مستقر

 

Strained relations   روابط تیره

 

Strategic   استراتژیک ؛ راهبردی

 

Structural opposition   مخالفت بنیادین ؛ تضاد ساختاری

 

Rates of interest   نرخ بهره ؛ میزان بهره

 

Representative democracy   اعمال دموکراسی از طریق انتخاب نمایندگان

 

Resistance movement   نهضت مقاومت ؛ جنبش مقاومت

 

Running of society   اداره جامعه

 

SALT   پیمان سالت

 

Severe constraints   محدودیت های شدید

 

Severe restrictions   محدودیت های شدید

 

Shooting war   جنگ واقعی ؛ جنگ عملی

 

Short-lived coalition   ائتلاف کوتاه مدت

 

Sinai peninsula   صحرای سینا

 

Post-war era   دوره پس از جنگ

 

Presidential term   دوره ی ریاست جمهوری

 

Prime ministership   نخست وزیری

 

Proportinal representation   نمایندگی نسبی

 

Public opinion   افکار عمومی ؛ افکار مردم

 

Racial distinction   تبعیض نژادی ؛ تمایز نژادی

 

Racism   نژاد پرستی

 

Racist   نژاد پرست

 

Range   گستره ؛ برد

 

Optimum level   سطح بهینه

 

Ordinary law   قوانین متعارف

 

Original frontier   مرزهای اولیه

 

Overt military action   اقدام نظامی آشکار

 

Parallel ( th)   مدار ۳۸ درجه

 

Peace negotiations   مذاکرات صلح

 

Personal authorities   اختیارات شخصی

 

Policy preparation   سیاست گذاری

 

Political movement   نهضت سیاسی ؛ جنبش سیاسی

 

Political union   اتحاد سیاسی

 

Multi-party assembly   مجمع چند حزبی

 

Mutual disappointment   نارضایتی متقابل ؛ نارضایتی دو جانبه

 

National saviour   منجی ملی ؛ ناجی ملت

 

National interest   مصالح ملی

 

National currency   پول ملی

 

Nationalize   ملی کردن

 

NATO   سازمان پیمان آتلانتیک شمالی

 

Negotiations   مذاکرات ؛ گفتگوها

 

Nuclear strategy   راهبرد هسته ای

 

Official existence   موجودیت رسمی

 

Massive invasion   تهاجم گسترده

 

Materialism   ماده گرایی

 

Member countries   کشورهای عضو

 

Middle class   طبقه متوسط

 

Military capacity   توان نظامی

 

Military movements   تحرکات نظامی

 

Military superiority   برتری نظامی ؛ تفوق نظامی

 

Moderate   متوسط ؛ میانه رو

 

Moderate policy   سیاسی میانه رو ؛ خط مشی میانه رو

 

Moderation   میانه روی

 

Labour level   جمعیت کارگری

 

Law-creating   قانونگذاری

 

League of nations   اتحادیه ملل

 

Left-wing   جناح چپ ؛ چپگرا

 

Left-wing parties   احزاب چپگرا

 

Legal system   نظام قانونی

 

Legislation   قانون گذاری

 

Lower house   مجلس نمایندگان ؛ مجلس عوام

 

Major war   جنگ گسترده ؛ جنگ تمام عیار

 

Masses   توده ها

 

Institution running   اداره نهاد

International agreement   قرارداد بین المللی ؛ پیمان بین المللی

International context   عرصه های بین المللی

IQ test   آزمون بهره ی هوشی

Iron curtain   پرده ی آهنین

Isolationism   انزوا گرایی ؛ انزوا طلبی ؛ کناره گیری

Judiciary   قوه قضاییه

Kitchen cabinet   مشاورین خصوصی ؛ مشاورین پشت پرده

Korean war   جنگ کره

Labour party   حزب کارگر