انگلیسی مثل آب خوردن

افعالی عبارتی (دوبخشی و چند بخشی) تشکیل شده با come

 

come across       به تصادف دیدن / کشف کردن

come away         ترک کردن

come back          برگشتن

come by               کسب کردن

come down        نزول کردن / فرود آمدن

come into            به ارث بردن

come off              موفق شدن / جدا کردن

come out             پدیدار شدن / ناپدید شدن

come out with   گفتن

come over          ملاقات کردن

come round       به هوش آمدن

come up              یادآور شدن / ذکر کردن

come up to         برابر بودن

come up with    ریشه گرفتن