انگلیسی مثل آب خوردن

افعالی عبارتی (دوبخشی و چند بخشی) تشکیل شده با take

 

take after            به یاد آوردن / شباهت داشتن

take away           منتقل کردن / جمع کردن چیزی از جایی

take back             عقب کشیدن / پس کشیدن

take down          خراب کردن / پیاده کردن

take for                اشتباه برایِ

take in  گول زدن / کوچک کردن / فهمیدن

take off                ترک کردن / راهی کردن / بلند شدن از زمین

take on استخدام کردن / تعهد کاری کردن

take out               حذف کردن

take over             کنترل چیزی را به دست آوردن

take to  واکنش نشان دادن / وقف کردن

take up به تصرف درآوردن / بحث کردن / آغاز سرگرمی یا کاری

شرکت کردن           take part

رخ دادن / اتفاق افتادن             take place