انگلیسی مثل آب خوردن

افعالی عبارتی (دوبخشی و چند بخشی) تشکیل شده با bring

 

به یاد آوردن            bring back

به جلو انتقال دادن / به زمین انداختن     bring down

تولید کردن / در زمان کمتری ایجاد کردن              bring forward

تولید کردن / وارد کردن         bring in

عامل رخداد چیزی شدن / ادامه دادن      bring on

واضح ساختن          bring out

به هوش اوردن       bring round/to

پرورش دادن / تعلیم دادن        bring up