انگلیسی مثل آب خوردن

افعالی عبارتی (دوبخشی و چند بخشی) تشکیل شده با turn

 

turn down           برگشته / برگرداندن

turn in   برگرداندن

turn off                خاموش کردن / خاموش شدن

turn on روشن کردن / به جریان انداختن

turn out               تولید کردن / وارونه کردن / خاموش کردن

turn over             برگرداندن / وارونه کردن / مرور کردن

turn up ظاهر شدن / رخ دادن