انگلیسی مثل آب خوردن

برخی از سایر افعال عبارتی

 

پاره کردن                tear up مرتب کردن / باز شدن            clear up

کشف کردن             find out                جلوه دادن / خودنمایی کردن   show off

بیرون زدن              pop out of           طفره رفتن / سر دواندن          put off

خوردن    gobble up            ترکیب کردن / ساختن             make up

اضافه کردن            put on   انجام دادن                carry out

ترک کردن              give up زنده ماندن               live through

منقرض شدن           die out  پش بینی کردن / انتظار داشتن                ward off

غرق شدن                go down              کنار کشیدن              move away

پخش کردن / تقسیم کردن        hand out              مصرف کردن / تحلیل رفتن   use up

قطع کردن / به زمین زدن      cut down             حفظ کردن               keep up

حساب کردن            work out              ترک کردن              wear off

تولید کردن              come out with   شکست خوردن / مردود شدن break down

نوسان داشتن           go up and down               متصل شدن / اتصال دادن       hook up

در نظر گرفته شدن single out            سبب شدن / چقه زدن              set off

یافتن / آشکار کردن pick out                نام نویسی کردن / کمک طلبیدن از        sign up

باد کردن / متورم شدن            blow up                انتقال دادن               send back

جمع کردن               pack up                ملاقات کردن           stop by