انگلیسی مثل آب خوردن

 ‫خانواده

 Family Members

پدربزرگ

the grandfather

 

 ‫مادربزرگ

the grandmother

 

‫پدر

the father

 

‫مادر

the mother

 

‫پسر

the son

 

‫دختر

the daughter

 

‫برادر

the brother

 

‫خواهر

the sister

 

‫عمو, دایی

the uncle

 

‫عمه, خاله

the aunt

 

‫ما یک خانواده هستیم.

We are a family.

 

‫خانواده کوچک نیست.

The family is not small.

 

‫خانواده بزرگ است.

The family is big.