انگلیسی مثل آب خوردن
متضادها
 
بیرون، خارج / تو، درون، داخل = outside / inside
نزدیک / دور = near / far
آسان / دشوار = easy / difficult
درست / غلط = right / wrong
سبک / سنگین = light / heavy
روشن / تاریک = light / dark
بالا / پایین = up / down
جلو / عقب، پشت = front / back
رو / زیر = on / under
باز / بسته = open / shut,close
کهنه / نو = old / new
پر / خالی = full / empty
آزاد / اشغال = free / occupied
زود / دیر = early / late
تنگ / گشاد = narrow / wide
ساکت / پر سر و صدا = quiet / noisy