انگلیسی مثل آب خوردن

کلمات متشابه:  :Homonyms

 

لیست تعدادی از کلمات متشابه پرکاربرد زبان انگلیسی به ترتیب حروف الفبا با معانی فارسی

 meaning

word 

 meaning

word

 معنی

 کلمه

 معنی

 کلمه

 وفق دادن/ ماهر، استاد

adapt/adept

 قبول کردن، به فرزندی قبول کردن

 adopt

اثر

 effect

 اثر کردن، متأثر کردن

 affect

خیال بیهوده، اشتباه بینایی

 illusion

 اشاره، کنایه

 allusion

عجیب و غریب، مسخره

 entic

 کهنه، باستانی

 antique

عکس، متضاد

opposite

 مناسب، بجا

apposite

تکیۀ صدا

accent

 صعود

ascent

کوشش، مقاله

essay

سنجش

assay

به وسیلۀ/فرعی

by/bye

 خریدن

buy

افسار، عنان

bridle

 عروسی، جشن عروسی

 bridal

جمع آوری آراء، رأی جویی کردن

canvass

 کرباس، پارچۀ کتانی

 canvas

سببی، ایجابی

  casual

 اتفاقی، تصادفی

 casual

جلوگیری، رسیدگی، نظارت

check

 چک، حواله

cheque

ریسمان، پارچۀ راه راه

cord

زه، ریسمان

 chord

راز دار، محرم راز

confidant

 مطمئن

confident

 تعارف، سلام

copliment

 متمم

 complement

 نعش، لاشه

 corpse

 هیأت، گروه

 corps

مشورت 

counsel 

هیأت، شورا 

 council

خشن، زبر 

coarse 

دوره 

course 

 اختلاف

 difference

 تسلیم، تمکین

deference 

از بهای چیزی کاستن 

depreciate 

ناراضی بودن 

deprecate 

دسر 

desert 

صحرا، ترک کردن 

desert 

مزگ، وفات 

decease 

بیماری، مرض 

disease 

گوناگون، مختلف 

diverse 

چند، متعدد 

divers 

نوشابه 

draught 

تفکیک عده ای از عده ای دیگر 

 draft

 ناخوانا

 illegible

مناسب 

 eligible

مهاجر، غریب 

 immigrant

 مهاجر، کوچ کننده

 emigrant

مشرف، نزدیک 

imminent 

بلند، والامقام 

eminent 

تهاجم 

irruption 

انفجار و فوران 

eruption 

 غذا

 fare

 زیبا، بازار مکاره

 fair

 در، دروازه

 gate

طرز راه رفتن 

 gait

زندان 

gaol 

مقصود، دروازه (بازی) 

goal 

گروه، جماعت 

horde 

اندوخته، ذخیره 

hoard 

تمام و کلیه 

whole 

سوراخ 

hole 

درشکه 

hansom 

خوش تیپ 

handsome 

گوزن نر 

hart 

قلب، دل 

heart 

فاقد شرایط لازم

 ineligible

 ناخوانا

 illegible

صاف و ساده، رک گو

 ingenuous

 باهوش، کاردان

 ingenious

چنگ، بربط 

lyre 

دروغگو 

liar 

کاهش دادن 

lessen 

درس 

lesson 

سیما، قیافه 

mien 

پست، ناچیز 

mean 

فطرت، خمیره، غیرت 

mettle 

فلز 

metal 

کان کن، معدنچی 

miner 

پایین مقام 

minor 

 پیچیده، گره دار

 knotty

 شیطان، بد ذات

naughty

عمل کردن، به کار بستن 

 practise

 کار، عمل، تمرین کردن

 practice

اصل، اصول 

principle 

عمده، اصلی، رئیس، سرمایه 

principal 

مقصود و منظور داشتن 

purpose 

پیشنهاد کردن، در نظر داشتن 

prpose 

رئیس جمهور 

president 

مقدم 

precedent 

 دستۀ سرود خوانان الیاف نارگیل

choirecoir 

دستۀ ۲۴ ورقی کاغذ 

quire 

 کشتی شکستگی

 wreck

 توجه کردن

 reck

درست 

 right

 آیین و مراسم

 rite

بینایی 

sight 

محوطه 

 site

غلات 

cereal 

سریال 

serial 

دوختن 

sew 

کاشتن 

sow 

نوشت افزار 

stationery 

ثابت، ایستاده 

stationary 

پله نردبان 

stile 

سبک 

style 

سنتور 

cymbal 

علامت، اشاره 

symbol 

 رساله، مقاله

 tretise

 معاهده، پیمان نامه

 treaties

قابل اغماض، جزئی 

 venial

 پولکی، پست

 venal

پوشیدن، ساییدن، ساییدگی 

wear 

کالا، جنس 

ware 

 قوچ/آیا؛ کدامیک

wether/ whether

هوا 

weather 

نوشتن

write

سازنده، استاد

wright

 q