انگلیسی مثل آب خوردن

کلمات مترادف و متضاد:  :Synonyms and Antonyms

g – i

 لیست تعدادی از کلمات مترادف و متضاد پرکاربرد زبان انگلیسی به ترتیب حروف الفبا با معانی فارسی:

meaning

antonym

synonym

meaning

word

معنی

متضاد

مترادف

معنی

کلمه

غم

 sorrow

joy

شادی، شعف

 gaiety

 از دست دادن

 lose

 get

 به دست آوردن

 gain

متفرق ساختن

disperse

assemble

 جمع کردن

 gather

 غمناک

 sad

 happy

 خوشحال

 gay

 پست

mean

bountiful

 سخاوتمند

generous

 خشن

rough

tender

 آرام

gentle

 پسر

boy

maid

 دختر

girl

 پس گرفتن

withhold

grant

 دادن

give

 متأسف

sorry

delighted

 خوشحال

glad

 روشنی

brightness

darkness

 تیرگی

gloom

 بد

bad

virtuous

 خوب

good

 ناسپاس

thankless

thankful

 سپاسگذار

grateful

 کوچک

small

 big

 بزرگ

great

 خداحافظی

farewell

welcome

 سلام

greeting

 شادی

joy

regret

 غم

 grief

 کاهش

decline

increase

 رشد

growth

 پا

foot

palm

 دست

hand

 زشت

ugly

fair

 خوش تیپ

handsome

 غم

sorrow

joy

شادی

happiness

 آسان

easy

difficult

 سخت

hard

بی ضرر

 harmless

 hurtful

 مضر

 harmful

 تأخیر

delay

hurry

 عجله

 haste

 دوست داشتن

love

dislike

 متنفر بودن

hate

 احتاج داشتن

need

own

 داشتن

have

 بیمار

ill

sound

 سالم

healthy

 پخش کردن

scatter

pile

 توده کردن

heap

 مهربان

tender

cruel

 ظالم

heartless

 سرما

coolness

warmth

 گرما

heat

 جهنم

hell

paradise

 بهشت

heaven

 سبک

light

weighty

 سنگین

heavy

 مانع شدن

hinder

assist

 کمک کردن

help

 تصمیم گرفتن

decide

waver

 تردید کردن

hesitate

 آشکار کردن

reveal

cover

 پنهان کردن

hide

 اجازه دادن

let

rent

 کرایه کردن

hire

 از دست دادن

miss

strike

 زدن

hit

 انداختن

drop

grasp

 نگه داشتن

hold

 محکم

solid

empty

 خالی

hollow

 خشک

dry

wet

 مرطوب

humid

 جدی

serious

funny

 خنده دار

humorous

 راضی، سیر

satisfied

famishing

 گرسنه

hungry

 گرم

warm

cold

 سرد

icy

 واقعی

real

fantastic

 تصور

ideal

 توجه کردن

notice

neglect

 کوتاهی کردن

ignore

 سالم

well

sick

 بیمار

ill

 قانونی

lawful

unlawful

 غیر قانونی

illegal

 خوشبخت

fortunate

 unfortunate

 بد شانس

ill-fated

 با سواد

learned

unread

 بی سواد

illiterate

 قانونی

lawful

prohibited

 غیر قانونی

illicit

 ثابت کردن

prove

think

 تصور کردن

imagine

بعداً

 later

 now

 فوراً

 immediately

پرهیزگار

virtuous

wicked

 فاسد

immoral

 فانی

perishable

deathless

 جاودانی

immortal

 با ادب

civil

uncivil

 بی ادب

impolite

صادر کردن

export

bring

 وارد کردن

import

 کم اهمیت

trivial

significant

 مهم

important

 صحیح

correct

false

 نامناسب

improper

 کاستن

deteriorate

increase

 توسعه دادن

improve

 پاک

clean

dirty

 ناخالص

impure

 درست

correct

wrong

 غلط

inaccurate

 دقت

care

neglect

 بی توجهی

inattention

 هزینه

expenditure

gains

 درآمد

income

 کامل

perfect

imperfect

 ناقص

incomplete

 راحتی

ease

trouble

 ناراحتی

inconvenience

 کم کردن

decrease

extend

 افزایش دادن

increase

 تابع

subject

free

 مستقل

independent

 پنهان کردن

conceal

show

 نشان دادن

indicate

 بی کاری

idleness

activity

 فعالیت

industry

مؤثر

efficient

incapable

 بی اثر

inefficient

 مافوق

superior

lower

 پست تر

inferior

 نهایی

final

first

 اولیه

initial

 سود بردن

benefit

hurt

 صدمه ردن

injure

 خارجی

foreign

domestic

 داخلی

inland

 خروجی

outlet

entrance

 ورودی

inlet

 صرف نظر کردن

waive

urge

 اصرار کردن

insist

 کودن

dull

alert

 باهوش

intelligent

 خسته کردن

bore

attract

 علاقمند کردن

interest

 منع کردن

forbid

bid

 دعوت کردن

invite

 خارج

outward

inner

 داخل

inward

 منظم

methodical

outward

 نامرتب

irregular

 پیوسته

connected

separate

 جدا

isolated