انگلیسی مثل آب خوردن

کلمات مترادف و متضاد:  :Synonyms and Antonyms

j – l

لیست تعدادی از کلمات مترادف و متضاد پرکاربرد زبان انگلیسی به ترتیب حروف الفبا با معانی فارسی:

meaning

antonym

synonym

meaning

word

معنی

متضاد

مترادف

معنی

کلمه

خشنود

content

envious

حسود

 jealous

جدا شدن

 part

 unite

پیوستن

 join

 غم

sorrow

gladness

 شعف

joy

  جدایی

separation

joint

 اتصال

junction

 عیب گرفتن

censure

defend

 تصدیق کردن

justify

 کند

blunt

sharp

 تند و تیز

keen

 دور انداختن

discard

hold

 نگه داشتن

keep

 سخت دل

hard

benevolent

 مهربان

kind

باز کردن

untie

tie

 گره زدن

knot

 نادانی

ignorance

information

 دانش

knowledge

 استراحت

rest

work

 کار

labor

 مالک بودن

have

want

 فاقد بودن

 lack

 کوچک

small

big

 بزرگ

large

 اولین

first

final

 آخرین

last

 زود

early

tardy

 دیر

late

 جابه جا

remove

put

 قرار دادن

lay

 ساعی

industrious

sluggish

 تنبل

lazy

 منحرف کردن

misguide

guide

 رهبری کردن

lead

فرعی

 subordinate

 director

 رهبر

leader

 نادان

ignorant

literate

 با سواد

learned

 بزرگترین

greatest

smallest

 کمترین

least

 رسیدن

arrive

quit

 ترک کردن

leave

 رنج

toil

ease

 راحتی

leisure

 افزایش دادن

increase

reduce

 کاهش دادن

lessen

 متوقف کردن

stop

allow

 اجازه دادن

let

 حقیقت

truth

untruth

 دروغ

lie

 بلند شدن

rise

rest

 دراز کشیدن

lie

 زنده

alive

dead

 مرده

lifeless

 پایین آوردن

lower

elevate

 بلند کردن

lift

 تاریک

dark

bright

 روشن

light

 مردن

die

survive

 زندگی کردن

live

 باز کردن

open

seal

 قفل کردن

lock

 بستن

bind

release

 آزاد کردن

loose

 پیدا کردن

find

miss

 از دست دادن

lose

 متنفر بودن

hate

adore

 دوست داشتن

love

 ترسناک

hideous

beautiful

 زیبا

lovely

 بلند

loud

soft

 پایین

low

 بد بخت

unfortunate

fortunate

 خوش شانس

lucky

 سالم

sane

mad

 دیوانه

lunatic

 واقعی

 truthful

 false

 ساختگی

lying