انگلیسی مثل آب خوردن

کلمات مترادف و متضاد:  :Synonyms and Antonyms

m – o

لیست تعدادی از کلمات مترادف و متضاد پرکاربرد زبان انگلیسی به ترتیب حروف الفبا با معانی فارسی:

meaning

antonym

synonym

meaning

word

معنی

متضاد

مترادف

معنی

کلمه

سالم

 sane

 insane

دیوانه

mad

فقیر

poor

 sublime

 عالی

 magnificent

 پسر

 lad

 girl

 دوشیزه

 maid

 اقلیت

minority

majority

 اصلی

main

 نابود کردن

destroy

from

 ساختن

make

 ناراحت کردن

upset

direct

 اداره کردن

manage

 بی ادب

rude

polite

 با تربیت

mannerly

 کم

few

 numerous

 زیاد

many

 لنگیدن

halt

walk

 راهپیمایی کردن

march

 خشکی

land

sea

 دریا

marine

 جدا شدن

divorce

wed

 ازدواج کردن

marry

 عادی

ordinary

wonderful

 عالی

marvelous

 تسلیم شدن

yield

conquer

غلبه کردن

 master

 روحانی

spiritual

physical

 مادی

material

 سخاوتمند

generous

close

خسیس

mean

 از دست دادن

miss

encounter

ملاقات کردن

meet

 سخت کردن

solidify

dissolve

 ذوب کردن

melt

 فراموشی

forgetfulness

remembrance

 حافظه

memory

 جسمانی

physical

psychological

 روحی

mental

دست فروش

pedlar

trader

 تاجر

merchant

 بیرحمی

harshness

 pity

 رحم

mercy

 مختلط

mixed

simple

 ساده

mere

 غمگین

sad

happy

 خوشحال

merry

 از روی بی نظمی

disorderly

orderly

 بطور منظم

methodical

 لبه

edge

center

 وسط

middle

 ضعیف

weak

strong

 با قدرت

mighty

 غفلت کردن

neglect

regard

 اهمیت دادن

mind

 خوبی

goodness

evil

 شرارت

mischief

 خوشحال

happy

unhappy

 بدبخت

miserable

 پیدا کردن

find

lose

 از دست دادن

 miss

 درست

right

wrong

 اشتباه

mistaken

 جدا کردن

separate

mingle

 مخلوط کرن

mix

 احترام گذاشتن

respect

ridicule

 مسخره کردن

mock

 باستانی

ancient

new

 جدید

modern

 خشکی

dryness

wetness

 رطوبت

 moisture

 کمتر

less

further

 بیشتر

more

 عصر

evening

forenoon

صبح

morning

 استراحت

rest

movement

 حرکت

motion

 پایین آمدن

descend

ascend

 بالا رفتن

mount

 فریاد کشیدن

shout

whisper

 زمزمه کردن

murmur

 ملبس

clothed

bare

 برهنه

naked

 عریض

broad

strait

 باریک

 narrow

 دلپذیر

pleasant

disgusting

زننده

nasty

 خارجی

foreign

domestic

 بومی

native

 غیر طبیعی

abnormal

normal

 طبیعی

natural

 خوب

good

bad

 شیطان صفت

naughty

 دور

distant

close

 نزدیک

near

 کثیف

dirty

clean

 تمیز

neat

 اختیاری

optional

compulsory

 ضروری

necessary

 مالکیت

have

want

 احتیاج

need

 توجه کردن

observe

disregard

 غفلت کردن

neglect

 خصمانه

unfriendly

friendly

 همسایه وار

neighborly

 شجاع

bold

fearful

 عصبی

nervous

 کهنه

old

recent

 جدید

new

 زشت

nasty

fine

 زیبا

nice

 پست

 mean

honorable

 نجیب

noble

 آرام

quiet

 clamorous

 شلوغ

noisy

 چیزی

something

naught

 هیچ چیز

nothing

 گرسنگی کشیدن

starve

feed

 تغذیه کردن

nourish

 کمیاب

scarce

frequent

 متعدد

numerous

 مقاومت کردن

resist

submit

 اطاعت کردن

obey

 آزادی

freedom

compulsion

 اجبار

obligation

 بی توجهی

inattention

notice

مشاهده

observation

 از دست دادن

lose

acquire

 به دست اوردن

obtain

 مبهم

obscure

clear

 واضح

 obvious

 فراوان

frequent

 rare

 گاه به گاه

occasional

 عادی

ordinary

queer

 عجیب

odd

 دفاع

defense

attack

 حمله

offense

 خوشحال کردن

please

annoy

 رنجاندن

offend

 کنار کشیدن

withdraw

give

 پیشنهاد کردن

offer

 گاهگاهی

occasionally

frequently

 غالباً

often

 شامل کردن

include

drop

 حذف کردن

 omit

 استراحت کردن

rest

work

 کار کردن

operate

 دوست

ally

foe

 خصم

opponent

 کمک کردن

aid

prevent

 مخالفت کردن

oppose

 موافق

agreeing

contrary

 مخالف

opposite

 کتبی

written

spoken

 شفاهی

oral

 ورودی

inlet

exit

 خروجی

outlet

 فروکش کردن

subside

overrun

 طغیان کردن

overflow

 پرداخته

paid

due

 بدهکار

owing