انگلیسی مثل آب خوردن

کلمات مترادف و متضاد:  :Synonyms and Antonyms

p – r

لیست تعدادی از کلمات مترادف و متضاد پرکاربرد زبان انگلیسی به ترتیب حروف الفبا با معانی فارسی:

meaning

antonym

synonym

meaning

word

معنی

متضاد

مترادف

معنی

کلمه

تسکین

 relief

ache

درد و رنج

pain

 برزخ

 purgatory

 heaven

 بهشت

 paradise

 تنبیه کردن

punish

forgive

 بخشیدن

pardon

ملحق شدن

join

separate

 جدا کردن

part

 عمومی

general

special

 ویژه

particular

 رقیب

rival

co-operator

 شریک

partner

 بی علاقگی

apathy

zeal

 شوق

passion

 اکنون

present

gone

 گذشته

past

 اقدام کردن

proceed

halt

 مکث کردن

pause

 بدهکار بودن

owe

discharge

 پرداختن

pay

 جنگ

war

tranquility

 صلح

peace

 شهرنشین

townsman

villager

 روستایی

peasant

 عمومی

general

special

 مخصوص

peculiar

 پاداش

reward

punishment

 جریمه

penalty

 ثروتمند

rich

poor

 فقیر

penniless

 منع

prohibition

allowance

 اجازه

permission

 مردد بودن

waver

persist

 اصرار کردن

persevere

 درد، رنج

pain

enjoyment

 تفریح

pleasure

 کمیابی

scarcity

enough

 فراوان

plenty

 سنگین

ponderous

light

 سبک

portable

 به طور قطع

certainly

perhaps

 محتملاً

possibly

ضعف

weakness

strength

 قدرت

power

 دنبال کردن

follow

head

 مقدم بودن

precede

 بی ارزش

worthless

valuable

 قیمتی

 precious

 رد کردن

reject

choose

 ترجیح دادن

prefer

 دریغ داشتن

withhold

give

 اهدا کردن

present

 بعداً

 later

former

 پیشین

previous

 ارزان

 cheep

invaluable

 گران

priceless

 ثانوی

secondary

elementary

 اولیه

primary

 مسلماً

 certainly

likely

 احتمالاً

probably

 ازبین بردن

destroy

make

 تولید کردن

produce

 ضرر

loss

benefit

 سود

profit

 تنزل کردن

retrogress

advance

 پیشرفت کردن

progress

 غلط

wrong

correct

 مناسب، درست

proper

 متواضع

humble

supercilious

 مغرور

proud

 خصوصی

private

general

 عمومی

public

 هل دادن

push

draw

 کشیدن

pull

 پاداش دادن

reward

beat

 تنبیه کردن

punish

 فروختن

sell

buy

 خریدن

 purchase

 مخلوط

mixed

unmixed

 خالص

pure

 توافق داشتن

agree

disagree

 نزاع کردن

quarrel

 عادی

ordinary

strange

 عجیب

queer

 جواب دادن

answer

ask

 سؤال کردن

question

 کند

slow

fast

 سریع

quick

 وارد شدن

enter

leave

 ترک کردن

quit

 کمی

partially

completely

 کاملاً

quite

 آهسته

slow

fast

 سریع

rapid

 عادی

common

unusual

 کمیاب

rare

 پخته

cooked

uncooked

 خام

raw

 تصویر

image

truth

 واقعیت

reality

 سوء تفاهم شدن

misunderstand

understand

 درک کردن

realize

 دادن

give

get

 دریافت کردن

receive

 قدیمی

ancient

new

 اخیر

recent

 فراموش کردن

forget

remember

 به خاطر آوردن

recollect

 موافق نبودن

disapprove

approve

 توصیه کردن

 recommend

افزایش دادن

increase

lessen

 کاهش دادن

reduce

 فاسد کردن

corrupt

mend

 اصلاح کردن

reform

 خستگی

fatigue

relief

 راحتی

refreshment

 گرم کردن

warm

cool

 خنک کردن

refrigerate

 موافقت کردن

agree

decline

 امتناع کردن

refuse

 پاک کردن

erase

record

 ثبت کردن

register

 پذیرفتن

accept

refuse

 رد کردن

reject

 ناله کردن

mourn

joy

 شادی کردن

rejoice

 کار

work

rest

 استراحت

relaxation

 لرزان

shaky

certain

 معتبر

reliable

 حرکت کردن

move

dwell

 باقی ماندن

 remain

 فراموش کردن

forget

recollect

 به خاطر آوردن

remember

 جانشین کردن

replace

displace

 جابه جا کردن

remove

 تمجید کردن

praise

blame

 سرزنش کردن

reproach

 متنفر بودن

despise

honor

 احترام گذاشتن

respect

 پنهان کردن

hide

show

 آشکار ساختن

reveal

 بخشیدن

forgive

avenge

 انتقام گرفتن

revenge

 تنبیه

punishment

prize

 جایزه

reward

 خام

raw

mature

 رسیده

ripe

 امنیت

safety

danger

 خطر

risk

 دوست

friend

opponent

 رقیب

rival

 باریک

narrow

wide

 جادار

roomy

 صاف

smooth

stormy

 ناصاف

rough

 حقیقت

truth

gossip

 شایعه

rumor

 تأخیر

lag

speed

 حمله

rush