انگلیسی مثل آب خوردن

 

 

 

کلمات مترادف و متضاد:  :Synonyms and Antonyms

s – u

لیست تعدادی از کلمات مترادف و متضاد پرکاربرد زبان انگلیسی به ترتیب حروف الفبا با معانی فارسی:

 meaning

antonym

synonym

meaning

word

معنی

متضاد

مترادف

معنی

کلمه

متفاوت

different

 similar

شبیه

same

 فراوان

Plentiful

 rare

 کمیاب

 scarce

 احترام گذاشتن

respect

despise

 تحقیر کردن

 scorn

 آزاد کردن

release

catch

 گرفتن

seize

 حساس

sensitive

insensible

 بی معنی

senseless

 حرکت کردن

move

reside

 ساکن شدن

settle

 آرام

mild

hard

 شدید

severe

روشن

light

dark

 تاریک

 shadowy

 نگه داشتن

retain

drop

 انداختن

shed

 آهسته گفتن

whisper

cry

 فریاد کردن

shout

 پنهان کردن

hide

reveal

 نشان دادن

show

 شلوغ

noisy

calm

 ساکت

silent

 چاق

fat

thin

 لاغر

skinny

 آرام

restful

restless

 بی خواب

sleepless

 ژنده پوش

shabby

dressy

 شیک، باهوش

smart

 شادی

joy

grief

 اندوه

sorrow

 درو کردن

reap

plant

 کاشتن

sow

 عمومی

general

special

ویژه

specific

 آرام

slow

swift

 سریع

speedy

پس انداز کردن

save

 expend

 گذراندن

spend

جسم

body

soul

 روح

spirit

 بهتر ساختن

improve

damage

 ضایع کردن

spoil

 کار

work

play

 ورزش

sport

 بستن

fold

unfold

 گستردن

spread

 بی ثبات

transient

firm

 محکم

 stable

 تازه

fresh

old

 کهنه

stale

 پایان دادن

end

begin

 شروع کردن

start

 چاق

fat

thin

 گرسنگی کشیده

starved

 حرکت دادن

move

fix

 قرار دادن

station

 حرکت کردن

move

remain

 ماندن

stay

نوسان آور

vacillating

firm

 پابرجا

steadfast

 بی نظم

irregular

regular

 پیوسته

steady

 نرم

pliant

inflexible

 سفت و سخت

stiff

 توفانی

stormy

calm

 آرام

still

 آرام

 tender

cruel

 سنگدل

stony

 ادامه دادن

continue

cease

 متوقف شدن

stop

 تسلیم شدن

yield

strive

 کشمکش کردن

struggle

 متناسب

misfit

fit

 مناسب بودن

suit

 دانستن

know

imagine

 تصور کردن

suppose

 خشونت

harshness

kindness

 همدردی

sympathy

 سر، بالا

head

end

 دم، انتها

tail

 کم حرف

taciturn

chatty

 حراف، پرحرف

talkative

 کوتاه

short

high

 بلند

tall

 محصل

pupil

instructor

 معلم

teacher

 تعمیر کردن

mend

split

 پاره کردن

tear

 آرام کردن

pacify

annoy

 اذیت کردن

tease

 آرامش

calm

storm

 توفان

tempest

 عادی

ordinary

awful

 وحشتناک

terrible

 لاغر

thin

fat

 ضخیم

thick

 راضی

satisfied

eager

 مشتاق، تشنه

thirsty

دوباره قوت قلب دادن

reassure

intimidate

 تهدید کردن

 threaten

 نگه داشتن

hold

cast

 انداختن

throw

بی نظم

slovenly

orderly

 مرتب، منظم

tidy

 شل کردن

loosen

bind

 بستن

tie

 شل

loose

tense

 سفت

tight

 شجاع

bold

shy

 ترسو

timid

 راحت، آسوده

refreshed

weary

 خسته

tired

 مطبوع

pleasant

exhausting

 خسته کننده

tiresome

 جدا

separately

conjointly

 با هم، به اتفاق

together

 استراحت

rest

labor

 رنج، زحمت

toil

 ته، کف

bottom

summit

 بالا، قله

top

 دهکده

village

city

 شهر، شهرک

town

 بامزه، مضحک

comic

drama

 فاجعه

tragedy

ساکن شدن

settle

tour

 سفر کردن

travel

مشکوک بودن به

doubt

rely on

 اعتماد کردن

trust

 ساختگی

 falsehood

reality

 حقیقت

truth

 آسان

easy

difficult

 سخت

trying

 ثابت بودن

fix

revolve

 دور زدن

turn

 محصل

pupil

teacher

 معلم

tutor

 بازکردن

unwind

wind

 پیچاندن

twist

زیبا

beautiful

hideous

 زشت

ugly

توانا

capable

incapable

 ناتوان

unable

درک نکردن

misapprehend

comprehend

 فهمیدن

understand

بستن

tie

unfasten

 باز کردن

undo

 مناسب

qualified

unsuitable

 نامناسب

unfit

 بستن

shut

open

 بازکردن

unfold

 به موقع

opportune

inopportune

 بی موقع

untimely

 واژگون ساختن

subvert

sustain

حمایت کردن

uphold

 آرام کردن

calm

perturb

آشفته کردن

upset

 آغاز

beginning

end

 خلاصه، حاصل

upshot

 نزدیکترین

nearest

farthest

 بیشترین، دورترین

utmost