انگلیسی مثل آب خوردن

کلمات مترادف و متضاد:  :Synonyms and Antonyms

v – z

لیست تعدادی از کلمات مترادف و متضاد پرکاربرد زبان انگلیسی به ترتیب حروف الفبا با معانی فارسی:

meaning

antonym

synonym

meaning

word

معنی

متضاد

مترادف

معنی

کلمه

اشغال

 occupied

 empty

خالی

 vacant

 واضح، روشن

 clear

 obscure

 مبهم

 vague

 تپه

hill

 vale

 دره

valley

 کم ارزش

worthless

 precious

 قیمتی

 valuable

 ظاهر شدن

appear

disappear

 ناپدید شدن

vanish

محکم

steady

 fickle

 متغیر

variable

 موافق بودن

agree

differ

 اختلاف داشتن

vary

 باریک

narrow

wide

 عریض

vast

 تسکین دادن

soothe

annoy

 اذیت کردن

vex

 تقوی

virtue

sin

 گناه

vice

 شکست

defeat

triumph

 پیروزی

victory

 پاداش

gratuity

salary

 دستمزد

wage

 خواب

asleep

awake

 بیدار

wakeful

 دویدن

run

march

 راه رفتن

walk

 کثیف کردن

soil

clean

 شستن

wash

 صرفه جویی، اقتصاد

economy

extravagance

 اتلاف

waste

 بی توجهی کردن

ignore

observe

 تماشا کردن

watch

 قوی

strong

powerless

 ضعیف

weak

 فقر

poverty

property

 ثروت

wealth

 شادی

rejoice

sob

 گریه کردن

weep

 قسمت

part

all

 تمام کردن

whole

 با تقوی

virtuous

evil

 شرور

wicked

 بی میل

loath

eager

 مایل

willing

 از دست دادن

lose

gain

 پیروز شدن

win

 احمق

foolish

intelligent

 عاقل

wise

 شفا دادن

heal

hurt

 زخمی کردن

wound

 پاک کردن

efface

indite

 نوشتن

write

 درست

right

injustice

 اشتباه

wrong

 نه

no

yea

 بله

yes

 تقلا کردن

struggle

surrender

 تسلیم شدن

yield

 آزادی

freedom

slavery

 یوغ، بندگی

yoke

 پیر

 old

 juvenile

 جوان

young