انگلیسی مثل آب خوردن

لیست لغات مربوط به خانواده به ترتيب حروف الفبا

Family Vocabulary Word List    

.
Adoption
به فرزندی پذیرفتن

Adoptive father     
پدر خوانده

Adoptive mother     
مادر خوانده

Ancestor     
جد

Aunt     
عمه

Bachelor     
مجرد

Birth mother     
مادر هنگام تولد

Blood relative     
نسبت خون

Bride     
عروس

Bridegroom     
داماد

Brother     
برادر

Brotherhood     
برادری

Brotherly     
برادری

Brother-in-law     
برادر خوانده / داماد

Care-giver
دایه

Child     
کودک

Childhood     
دوران کودکی

Children     
کودکان

Clan     
قبیله

Close-knit
طایفه

Connection     
ارتباط

Cousin     
عمو/ عمه/ خاله/ دایی  زاده ها

Dad     
پدر

Daddy     
بابا

Daughter     
دختر

Daughter-in-law     
دختر خوانده / زن پسر

Descendant     
نسل

Divorce     
طلاق

Eligible     
واجد شرایط

Engaged     
درگیر

Engagement     
تعامل

Estranged     
جدا

Ex     
سابق

Ex husband
شوهرسابق

Ex wife     
زن سابق

Extended family     
خانواده گسترده

Faithful     
وفادار

Family     
خانواده

Family tree     
شجره نامه

Father     
پدر

Father-in-law     
پدر خوانده / پدرزن / پدر شوهر

Fiancee     
نامزد

First born
زایش شکم اول

First cousin
پسر عموی اول / بزرگ / ارشد

Flesh and blood  
گوشت و خون

Folks     
مردمان

Foster    
پرورش

Foster child
فرزند خوانده

Foster father
پدر خوانده

Foster mother
مادر رضاعی

Foster parent
پدر و مادر رضاعی

Fraternal    
برادرانه

Friend   
دوست

Foster child  
فرزند خوانده

Foster parent  
پدر و مادر رضاعی

Genealogy   
شجره نامه

Grampa
پدریزرگ

Gramps
پدریزرگ

Grandchild  
نوه

Grandchildren
نوه ها

Granddaughter  
نوه دختر

Grandfather    
پدر بزرگ

Grandma    
مادر بزرگ

Grandmother
مادر بزرگ

Grandpa    
پدر بزرگ

Grandparent   
پدربزرگ و مادر بزرگ

Grandson   
نوه پسری

Granny   
مادر بزرگ

Great-granddaughter  
نتیجه / بچه ی نوه

Great-grandfather   
پدر جد

Great-grandmother   
مادر جد

Great-grandparent   
والدین اجدادی

Great-grandson   
نوه بزرگ پسری

Great-aunt    
عمه بزرگ عمه ی بابا یا مامان

Great-uncle   
عموی بزرگ  عمه ی بابا یا مامان

Groom    
داماد

Grownup   
بالغ

Half-brother
برادر ناتنی

Half-sister  
خواهر ناتنی

Heir   
وارث

Heiress   
ارث برنده زن

Helpmate   
همسر

Hereditary  
ارثی

Heritage   
میراث

History    
تاریخ

Home    
خانه

Household   
خانه داری

Husband   
شوهر

Identical twin  
دو قلوی مشابه

Inherit    
به ارث برنده

Inheritance  
ارث

Infant    
نوزاد

Infancy   
دوران نوزادی

In-law    
خوانده

Juvenile  
نوجوان

Kin   
خویشاوندان نزدیک

Kindred   
قوم و خویشی

Kinfolk   
ا قوام

Kinship   
خویشاوندی

Kith    
اداب معاشرت

Lineage    
اصل و نسب

Love
عشق

Loyalty  
وفاداری

Ma     
مامان

Maiden name
نام قبل از ازدواج

Mama   
مامان

Marriage
ازدواج

Mate    
همسر

Maternal  
مادر

Matriarch   
مادر

Matrimony  
ازدواج

Minor    
نابالغ

Miss   
خانم

Mom   
مادر

Mommy    
مادر

Monogamy  
تک همسری

Mother   
مادر

Mother-in-law
مادر خوانده

Mr.   
آقا

Mrs.  
خانم

Ms.   
دوشیزه

Nana   
نانا / مامان

Natal    
پس از وضع حمل

Nephew   
برادر زاده پسر

Nest   
لانه

Newlywed  
تازه ازدواج کرده

Niece  
برادر یا خواهر زاده دختر

Nuptial  
عروسی

Nurture  
پرورش

Offspring   
فرزندان

Orphan   
یتیم

Pa   
بابا

Papa   
پدر

Parent  
پدر و مادر

Partner  
شریک

Paternal  
پدری

Patriarch   
ایلخانی

Pop   
پاپا

Posterity    
آیندگان

Progenitor  
پدر

Progeny   
فرزندان

Quadruplets  
چهار قلو

Quads   
چهار قلو  

Quints
پنج قلو

Quintuplets
پنج قلوها

Related   
مرتبط

Relations  
روابط

Relative   
نسبی

Senior     
ارشد

Separation  
جدایی

Sibling    
خواهر و برادر

Single   
تک

Sister    
خواهر

Sisterhood   
خواهری

Sister-in-law  
خواهر خوانده

Sisterly    
خواهرانه

Son    
پسر

Son-in-law   
پسر خوانده

Spouse    
همسر

Stepbrother   
نابرادری

Stepchild     
فرزند خوانده

Stepchildren   
ناپسری

Stepdad
پدر خوانده

Stepdaughter   
دختر خوانده

Stepfather    
ناپدری

Stepmom    
مادر خوانده

Stepmother   
نامادری

Stepsister   
خواهر خوانده

Stepson   
فرزند پسر خوانده

Support    
پشتیبانی

Surrogate mother  
مادر جانشین

Tribe     
قبیله

Triplets     
سه قلو

Trust     
اعتماد

Trustworthy     
قابل اعتماد

Twin brother     
دو برادر دوقلو

Twin sister     
خواهر دوقلو

Twins    
دوقلوها

Uncle     
دایی عمو شوهر خاله شوهر عمه

Value    
ارزش

Wed    
به نکاح در اوردن

Wedding     
عروسی

Wedlock     
زناشویی

Wife     
همسر زن

Youngster     
نوجوان

Youth    
جوانان