انگلیسی مثل آب خوردن

اصطلاح

 • چند تا اصطلاح Idiom در مورد بوسه kiss در انگلیسی

  چند تا اصطلاح Idiom در مورد بوسه kiss در انگلیسی
  .
  Kiss and Make Up
  روی همدیگه رو بوسیدن و دوست شدن بعد از قهر و دعوا
  مثال:
  This is silly. We fought over something petty. Why don’t we just kiss and make up?
  این احمقانه ست، سر یه چیز بیخوری با هم دعوا کردیم، چرا همو نمیبوسیم و تمومش کنیم؟
  💋💋💋
  Seal with a Kiss
  با بوسه مهر و موم کردن نامه عاشقانه: اینکه آخرش نامه رو می‌بوسند و میفرستند برای عشقشون😊
  مثال:
  Laura sealed her letter with a kiss.
  لورا نامه اش رو با بوس مهر و موم کرد.
  💋💋💋
  Blow Someone a Kiss
  بوس کردن و فوت کردن و فرستادن برای فردی
  مثال:
  She blew me a kiss and waved goodbye before boarding her plane bound for Barcelona.
  او قبل از بلند شدن هواپیماش به سمت بارسلونا برام بوس فوت کرد و دست تکون داد.
  💋 💋 💋
  Kiss Something Goodbye
  بوسیدن و کنار گذاشتن چیزی
  مثال:
  He wants a healthy lifestyle so he kissed smoking goodbye.
  او یک ستایل زندگی سالم رو میخواست پس سیگار رو بوسید و کنار گذاشت.
  💋 💋 💋
  Kiss Up to Someone
  پاچه خواری و چاپلوسی کردن فردی
  مثال:
  He had to kiss up to his boss to bag the promotion and land the coveted position.
  او مجبوره چاپلوسی رییسش رو بکنه که بتونه ترفیع و موقعیت کاری مورد نظرش رو بگیره.
  💋 💋 💋
  .
  اطرافیانتون که مجازند رو زیاد ببوسید!!! اما یووووواش 😄
  بوسه ها تون گرم و چسبنده، خوش باشید 💋 😊
  .

 • مکالمه و صحبت در مورد سلامت و بیماری در انگلیسی

  مکالمه و صحبت در مورد سلامت و بیماری در انگلیسی
  Talking About Health and Illness in English


  .
  Asking about health
  سوال در مورد وضعیت سلامت
  .
  What’s the problem?
  مشکل چیست؟
  .
  What are your symptoms?
  نشانه ی بیماری تان چیست؟
  .
  How are you feeling today?
  امروز چطورید؟
  .
  Are you feeling any better?
  آیا اصلا" بهتر شده اید؟
  .
  Do you have any allergies?
  آیا هیچ حساسیتی دارید؟
  .
  How long have you been feeling like this?
  چه مدت است که این حال را دارید؟
  .
  Do you have any medicine to take?
  آیا هیچ دارویی برای استفاده دارید؟
  .
  Talking about general illness
  عبارتها در مورد بیماری های عمومی
  .
  I’ve got a slight headache.
  کمی سردرد دارم.
  .
  I’ve got a sore throat.
  گلو درد دارم.
  .
  I have a high blood pressure.
  فشار خون دارم
  .
  I have pain in my back.
  در پشتم درد دارم.
  .
  I’m in a lot of pain.
  در درد بسیاری هستم.
  درد زیادی دارم.
  .
  My head is spinning.
  سرگیجه دارم.
  .
  I’m having difficulty breathing.
  به سختی نفس می‌کشم.
  .
  I have a stomach ache.
  معده درد دارم.
  .
  I’m not sleeping very well at the moment.
  در حال حاضر خیلی خوب نمی توانم بخوابم
  .
  I’m not feeling very well.
  خیلی حال خوبی ندارم