انگلیسی مثل آب خوردن

کاربردی

 • مکالمه و صحبت در مورد سلامت و بیماری در انگلیسی

  مکالمه و صحبت در مورد سلامت و بیماری در انگلیسی
  Talking About Health and Illness in English


  .
  Asking about health
  سوال در مورد وضعیت سلامت
  .
  What’s the problem?
  مشکل چیست؟
  .
  What are your symptoms?
  نشانه ی بیماری تان چیست؟
  .
  How are you feeling today?
  امروز چطورید؟
  .
  Are you feeling any better?
  آیا اصلا" بهتر شده اید؟
  .
  Do you have any allergies?
  آیا هیچ حساسیتی دارید؟
  .
  How long have you been feeling like this?
  چه مدت است که این حال را دارید؟
  .
  Do you have any medicine to take?
  آیا هیچ دارویی برای استفاده دارید؟
  .
  Talking about general illness
  عبارتها در مورد بیماری های عمومی
  .
  I’ve got a slight headache.
  کمی سردرد دارم.
  .
  I’ve got a sore throat.
  گلو درد دارم.
  .
  I have a high blood pressure.
  فشار خون دارم
  .
  I have pain in my back.
  در پشتم درد دارم.
  .
  I’m in a lot of pain.
  در درد بسیاری هستم.
  درد زیادی دارم.
  .
  My head is spinning.
  سرگیجه دارم.
  .
  I’m having difficulty breathing.
  به سختی نفس می‌کشم.
  .
  I have a stomach ache.
  معده درد دارم.
  .
  I’m not sleeping very well at the moment.
  در حال حاضر خیلی خوب نمی توانم بخوابم
  .
  I’m not feeling very well.
  خیلی حال خوبی ندارم